Pengertian Syirik, Jenis-jenis Syirik dan Dampaknya Dalam Kehidupan !

Pengertian Syirik dan Contohnya

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita tidak menyadari adanya perbuatan-perbuatan kecil yang ternyata termasuk ke dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik juga termasuk ke dalam dosa besar. Apa pengertian syirik dan bagaimana contoh perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari ? Kami akan membahasnya secara mendetail pada artikel ini.

Pengertian Syirik dan Contohnya

Pengertian Syirik

Pengertian syirik adalah menyamakan antara selain Allah dengan Allah ta’ala dalam perkara yang termasuk kategori kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah ta’ala.

Pengertian Syirik Menurut KBBI

Pengertian syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyekutuan Allah dengan yang lain, misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah, pengabdian selain kepada Allah Taala dengan menyembah patung, tempat keramat, dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan.

Sedangkan definisi mensyirikan adalah menduakan Allah (menganggap Allah lebih dari satu dengan menyembah tempat keramat dan sebagainya); menyekutukan Allah.

Pengertian Syirik Menurut Wikipedia

Pengertian Syirik menurut Wikipedia adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah. Umumnya, menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo’a dan sebagainya kepada selainNya.

Jenis-jenis Syirik

gbuatan syirik digolongkan menjadi dua jenis yakni syirik besar dan syirik kecil.

#1 Syirik Besar

Syirik besar merupakan perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat kepada Allah.

Perbuatan syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudharat.

Bentuk-bentuk syirik besar :

Syirik Do’a

Syirik doa merupakan perbuatan syirik yang selain dia berdo’a kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ia juga berdo’a kepada selainNya.

Syirik Niat

Syirik Niat merupakan syirik yang keinginan dan tujuan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Syirik Ketaatan

Syirik ketaatan adalah mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiyat kepada Allah.

Syirik Mahabbah

Syirik Mahabbah atau kecintaan yakni perbuatan syirik yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan.

#2 Syirik Kecil

Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik besar.

Bentuk Syirik Kecil :

Syirik Zhahir (Nyata)

Syirik zhahir adalah syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah.
Rasulullah S.A.W bersabda :

“Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.”

HR. At-Tirmidzi (No.1535), Al-Hakim (I/18, IV/297), Ahmad (II/34, 69, 86) dari Abdullah bin Umar r.a

Dalam sebuah riwayat hadits:

Ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi S.A.W, dan berkata: “Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengucapkan: Atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan: Demi Ka’bah. Maka Nabi S.A.W memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan, Demi Allah Pemilik Ka’bah dan mengucapkan: Atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu

HR. An-Nasa’i (VII/6) dan Amalul Yaum wal Lailah (No. 992), Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a berkata dalam Al-Ishaabah (IV/389), “Hadits ini shahih, dari Qutailah r.a, wanita dari Juhainah r.a.

Syirik Ucapan

Syirik ucapan merupakan syirik dalam bentuk ucapan atau perkataan.

“Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak fulan”. Ucapan tersebut salah, dan yang benar adalah.”Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak si fulan”. Kata kemudian menunjukkan tertib berurutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah.

Syirik Khafi

Syirik Khafi (Tersembunyi), yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya’ (ingin dipuji orang) dan sum’ah (ingin didengar orang) dan lainnya.

Rasulullah S.A.W bersabda :

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. “Mereka (para sahabat) bertanya: “Apakah syirik kecil itu, ya Rasulullah?” .Dia S.A.W menjawab: “Yaitu riya'”

HR. Ahmad (V/428-429) dari sahabat Mahmud bin Labid r.a

Dampak Syirik dalam Kehidupan

Dampak Syirik

Perbuatan Zalim

Syirik merupakan perbuatan yang dzalim karena berbuat syirik berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakni Allah, dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar.

“Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar” (QS. Luqman: 13)

Dosa tak diampuni

Salah satu dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Orang yang berbuat syirik ketika ia meninggal dunia ia termasuk ke dalam orang yang musyrik.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar” (QS. An-Nisa: 48)

Tempatnya di Neraka

Orang yang melakukan perbuatan syirik bertempat dineraka. Berikut Firman Allah dalam Surah Al – Maidah : 72

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan Surga kepadanya, dan tempatnya ialah Neraka, Tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun” (QS. Al-Maidah: 72)

Menghapus pahala

Dosa syirik dapat menghapuskan pahala-pahala yang ada, Berikut penjelasanya dalam Firman Allah QS. Al-An’am: 88

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” QS. Al-An’am: 88

Cara-Cara untuk Membentengi Diri dari Syirik

Terdapat beberapa cara agar terhindar dari syirik yakni :

  • Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah ‘azza wa jalla dengan senantiasa berupaya memurnikan tauhid.
  • Menuntut ilmu syar’i.
  • Mengenali dampak kesyirikan dan menyadari bahwasanya syirik itu akan menghantarkan pelakunya kekal di dalam Jahanam dan menghapuskan amal kebaikan.
  • Menyadari bahwasanya syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah.
  • Tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh yang hanyut dalam berbagai bentuk kesyirikan.

Baca juga :

Demikian informasi tentang Pengertian Syirik, Macam-macam, Dampak dan Contohnya dalam kehidupan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca maupun untuk penulis. Simaklah terus update terbaru Ilmudefinisi.com setiap hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *